Zwrot podatku na konto bankowe

Urząd skarbowy może zwrócić podatnikowi nadpłatę podatku wynikającą z rozliczenia pit [cgv rok-rozliczeniowy] (pit [cgv rok-sezonu] ) przesyłając należną kwotę przekazem pocztowym, wypłacając bezpośrednio w kasie urzędu lub poprzez przelew na konto bankowe.

Przykład:

Pan Mirosław złożył rozliczenie pit 2017 online, z którego wynika nadpłata podatku. Pan Mirosław nie podał numeru konta bankowego. Nadpłata będzie zwrócona przekazem pocztowym na podany adres zamieszkania. Będzie przy tym pobrana opłata manipulacyjna i opłata za przekaz pocztowy. Pan Mirosław może odebrać pieniądze osobiście w kasie urzędu skarbowego po uprzednim zgłoszeniu.

Najkorzystniejszy dla podatnika jest zwrot podatku na konto bankowe. Nie potrącana jest wtedy opłata manipulacyjna ani opłata za przekaz pocztowy. Nie trzeba osobiście fatygować się do urzędu, aby odebrać gotówkę w kasie.

Warunkiem otrzymania zwrotu na konto bankowe jest posiadanie przez urząd skarbowy informacji o numerze konta podatnika.

Przykład:

Pani Ewelina skorzystała z programu do rozliczania pit i wysłała już pit 36 online. Nie wpisała numeru konta, na który chce dostać zwrot nadpłaty. Czy może to jakoś uzupełnić ?

Podatnicy są zobowiązani wypełnić odpowiedni druk: CEiDG-1, ZAP-3 lub NIP-7, na którym należy wpisać numer konta, a także złożyć ten wniosek we właściwym US, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznie poprzez system e-Deklaracje przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Bywa, że numer konta został podany przez podatnika wiele lat temu i jest już nieaktualny. Należy wtedy  złożyć do urzędu skarbowego właściwe zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3. Formularz ZAP-3 można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym lub poprzez system e-Deklaracje (autoryzując wyłącznie przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) albo wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego wyznaczonego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe.

Przykład:

Minęły trzy miesiące od dnia złożenia rozliczenia pit przez pana Włodzimierza. Pan Włodzimierz nie otrzymał zwrotu nadpłaty podatku wynikającej z deklaracji pit 36 online w ustawowym terminie 3 miesięcy. Po interwencji w urzędzie skarbowym okazało się, że pieniądze zostały wysłane na konto podane przez pana Włodzimierza pięć lat wcześniej i wróciły do urzędu. Pan Włodzimierz zmienił bank i numer konta, ale nie poinformował o tym urzędu skarbowego.  Nadpłata może w takim przypadku zostać wysłana za pośrednictwem poczty na adres podatnika lub odebrana w kasie urzędu. Po złożeniu informacji na formularzu ZAP-3 o nowym numerze konta pan Włodzimierz może otrzymać nadpłatę na konto bankowe.