Wynagrodzenia i świadczenia niewliczane do płacy minimalnej

Zagwarantowanie pracownikom płacy minimalnej nie oznacza, że właśnie na takim poziomie musi być określone ich wynagrodzenie zasadnicze. Wysokość wynagrodzenia minimalnego nie jest równoznaczna z wysokością wynagrodzenia zasadniczego. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  zalicza do wynagrodzenia minimalnego oprócz płacy zasadniczej także inne składniki pensji oraz świadczenia wynikające ze stosunku pracy.

Pensja pracownicza może stanowić zbiór wielu różnych należności, które po zsumowaniu dadzą minimum ustawowe. Jak stanowi art. 6 ust. 4 ustawy z 10 .10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę do minimum zalicza się składniki pensji i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które Główny Urząd Statystyczny zaliczył do wynagrodzeń osobowych.

Świadczenia osobowe

Jednakże nie wszystkie elementy płacowe należy brać tu pod uwagę. Nie każde wynagrodzenie o charakterze osobowym powinno być liczone do płacy minimalnej.  Niektórych z nich nie można zaliczać do składowych minimum.

Nie znajdzie się w nim:

 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych (w tym dodatki za nadgodziny),
 • nagrody jubileuszowe,
 • odprawy pieniężne przysługujące pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy (art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).
 • wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,

Dodatek za pracę w porze nocnej oblicza się od stawki minimalnej (na podstawie art. 1518 § 1 k.p.). Z tego można wnioskować, że intencją ustawodawcy było, aby gratyfikację nocną wypłacać ponad tę stawkę.Gdyby dodatek ten był uwzględniany w minimalnym wynagrodzeniu za pracę w nocy, mogłaby powstać sytuacja, w której dwaj pracownicy, piastujący takie samo stanowisko, otrzymywaliby identyczną pensję, mimo że jeden  wykonywał pracę za dnia, a drugi nocą. To  pozbawiałoby jakiejkolwiek rekompensaty za uciążliwość świadczenia pracy w nocy.

Inne świadczenia

W ustawowym minimum płacowym nie ujmuje się świadczeń niezaliczanych przez GUS do wynagrodzeń osobowych, czyli m.in.:

 • wynagrodzeń bezosobowych, np. należności wypłacanych na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło,
 • honorariów,
 • zasiłków chorobowych,
 • ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej i za używanie do pracy własnej odzieży,
 • należności z tytułu odbywania podróży służbowych,
 • ryczałtów pieniężnych za używanie do celów służbowych samochodów lub innych środków lokomocji niebędących własnością pracodawcy,
 • świadczeń urlopowych oraz świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • świadczeń przysługujących pracownikom przeniesionym do pracy w innej miejscowości,
 • odpraw z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • odpraw pośmiertnych,
 • odszkodowań wynikających z umowy o zakazie konkurencji.

Rozliczenie pit 2017 online

Pensje pracownicze i inne świadczenia podlegające opodatkowaniu trzeba rozliczyć po zakończeniu roku podatkowego składając deklarację podatkową. Wygodną formą jest rozliczanie pit przez internet. Rozliczyć pit online można  korzystając z programu do rozliczania pit. Informacje znajdziemy na portalu podatkowym.