Trzy twarze PIT online

Trzy z dostępnych polskiemu podatnikowi formularzy podatkowych — PIT 36 online, PIT 37 online oraz PIT 28 online stanowią odzwierciedlenie trzech odmiennych postaci podatku dochodowego, stanowiąc jednocześnie narzędzia jego raportowania i regulowania. W realizacji PIT online każdy z wymienionych formularzy otwiera drogę do sprawnego i bezproblemowego rozliczenia podatkowego.

Z uwagi na fakt, że nowoczesne oprogramowanie podatkowe umożliwia za sprawą zaawansowanego kreatora deklaracji podatkowej niejako automatyczne dobranie przez program właściwego dla sytuacji fiskalnej podatnika formularza PIT, odpowiedzialność podatnika za wybór właściwej deklaracji zostaje w pewnym stopniu złagodzona. Niestety dotyczy to jedynie procesu przygotowania deklaracji w odpowiednim programie podatkowym. Z punktu widzenia organów skarbowych obowiązek właściwego raportowania dochodów spoczywa na podatniku, a wybór właściwej deklaracji jest niewątpliwie częścią tego obowiązku. To, jak również ewentualność konieczności przygotowania kilku różnych deklaracji w trakcie jednego roku podatkowego skłania do zalecania podstawowej znajomości najczęściej występujących w naszym kraju form rozliczenia PIT.

PIT 36 online

PIT 36 skierowany jest w głównej mierze dla przedsiębiorców i opiera się stawkach skali podatkowej. Ta forma rozliczenia jest właściwa dla przychodów osiągniętych w wyniku: działalności gospodarczej pozarolniczej, pracy za granicą bez pośrednictwa płatników z Rzeczypospolitej Polskiej, działalności w działach rolniczej produkcji specjalnej rozliczanej przy zastosowaniu skali podatkowej.

PIT 37 online

PIT 37 — najbardziej powszechna forma deklaracji podatkowej w Rzeczypospolitej Polskiej, służy raportowaniu i rozliczaniu przychodów wynikających ze stosunków pracowniczych w na zasadach ogólnych skali podatkowej. PIT 37 należy rozważyć zawsze, gdy podatnik znajduje się przynajmniej w jednej z poniższych sytuacji: czerpie przychody wynikające z umów o dzieło, o pracę lub z umowy zlecenia; pobiera zasiłek w ramach funduszu pracy; osiąga przychody wynikające z praw autorskich; jest stypendystą emerytem lub rencistą.

PIT 28 online

PIT 28 znajduje zastosowanie w zakresie rozliczania przychodów ewidencjonowanych objętych ryczałtową formą opodatkowania. Należy rozważyć przygotowanie deklaracji PIT 28 w przypadku prowadzenia pozarolniczej gospodarczej działalności oraz (rozliczanych poza działalnością gospodarczą) umów podnajmu, poddzierżawy, dzierżawy czy też najmu. Należy pamiętać, że chęć przystąpienia do tej formy opodatkowania należy odpowiednio wcześniej zgłosić organom administracji podatkowej.