PIT-36L bez ulg

Zeznanie podatkowe na druku PIT-36L  sporządzają podatnicy, którzy swoją działalność mają opodatkowane 19-procentowym podatkiem liniowym. Z takiego sposobu opodatkowania mogą korzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą i działy specjalne produkcji rolnej.

Roczną deklarację pit 36L składają podatnicy, którzy wybiorą liniowy sposób opodatkowania i do 20 stycznia roku podatkowego złożą do organu podatkowego pisemne oświadczenie o takim wyborze. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, oświadczenie składa się do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Kontynuowanie działalności w latach następnych odbywa się na tych samych zasadach bez konieczności ponownego składania oświadczenia.

Wybór podatku liniowego jest korzystny dla podatników, którzy mają niskie koszty i wysokie przychody. Opodatkowanie według skali może powodować wejście w drugi próg i konieczność naliczenia 32% podatku. Ale wybierając liniowy sposób opodatkowania trzeba mieć na uwadze, że w deklaracji PIT-36L ująć można jedynie część ulg podatkowych dostępnych dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Nie można również rozliczać  w niej ulg dostępnych dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Podatnikom rozliczającym się na formularzu PIT 36L nie przysługuje:

 

 • ulga prorodzinna (na dzieci),
 • wspólne rozliczenie z małżonkiem lub jako samotnie wychowujący dziecko,
 • odliczenie kwoty wolnej od podatku 3091 zł,
 • ulga na korzystanie z internetu,
 • odliczenie składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • uwzględnienie nienależnie pobranych świadczeń
 • odliczenie wydatków na cele rehabilitacyjne,
 • darowizny (krew, kult religijny, cele charytatywno – opiekuńcze),
 • ulga na nowe technologie

 

Nie wszystkie przywileje podatnika są niedostępne przy wypełnianiu pit 36L. Można w rozliczeniach podatkowych uwzględnić:

 

 • straty z lat ubiegłych,
 • Składki ZUS (emerytalna – rentowa, chorobowa. wypadkowa)*,  
 • IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego),
 • skladki zdrowotne,
 • ulga abolicyjna (dochody z zagranicy),
 • 1% dla OPP

Składki odprowadzane na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie mogą być odliczane od dochodu, ale można zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów. W rezultacie obciążenia te obniżają zobowiązania podatnika, czyli powodują, że wartość dochodu, a w konsekwencji również podatku jest niższa.

Przysługujące w deklaracji pit 36L odliczenia mogą być uwzględnione, jeśli nie zostały:

 • wliczone w  koszty uzyskania przychodów
 • odliczone od innych dochodów opodatkowanych na zasadach skali podatkowej
 • odliczone od przychodów opodatkowanych ryczałtowo
 • zwrócone podatnikowi,  niezależnie w jakiej  formie.

 

Jeśli zdecydujesz się na rozliczanie pit przez internet, program pit 2018 uwzględni przysługujące ulgi i odliczenia. Wpisując w przeglądarce internetowej hasło pit2017, znajdziemy program do pit 2017, gdyż w 2018 roku rozliczamy przychody z roku 2017.