Kwestia nienależnie pobranych świadczeń oraz ich zwrotu

Odliczeniu od dochodu podlega suma świadczeń nienależnie pobranych w roku podatkowym w sytuacji, kiedy wcześniej powiększył się dzięki nim dochód podlegający opodatkowaniu w wysokości, która uwzględnia pobrany podatek dochodowy. Ma to miejsce wtedy, kiedy zwroty nie zostały przez podatnika potrącone.

Dla kogo ulga?

Z ulgi owej mogą skorzystać tylko osoby rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz opłacające podatki na zasadach ogólnych. Nie przysługuje ona natomiast podatnikom, którzy prowadzą działalność gospodarczą, rozliczają się wedle karty podatkowej czy też podatku liniowego 19%, a także rozliczają PIT-38 (czyli zeznanie od dochodów kapitałowych) – składając je zarówno drogą tradycyjną, jak i online poprzez odpowiedni do PIT 2017 program.

ręka-kobiety-biznesu-z-wykresow-finansowych-i-laptopa-na-ta_1232-3514Co powinieneś wiedzieć o uldze?

Wspomniane odliczenie od dochodu ma na celu wyrównanie straty, jaką poniósłby podatnik w przypadku, gdyby najpierw uzyskał on świadczenie opodatkowane, lecz potem zwrócił je bez prawa do oddania pobranego przedtem podatku dochodowego. Gdyby nie owa ulga, podatnik byłby więc stratny o sumę zapłaconego lub też pobranego wcześniej podatku. Odliczenie to, wykazane w deklaracji PIT składanej osobiście w Urzędzie Skarbowym lub też internetowo poprzez program do rozliczania PIT, dotyczy zatem zwrotów, jakie podatnik musiał wycofać oraz jeszcze raz przekazać do płatnika, który te kwoty wypłaca, jeżeli stanowiły one dochód podlegający opodatkowaniu.

Wysokość odliczenia nie jest limitowana. Jednakże w sytuacji, kiedy kwota tego odliczenia jest wyższa aniżeli dochód, od którego można odliczenia dokonać, ulga może być odliczona od dochodów uzyskanych w następujących po sobie kolejno pięciu latach podatkowych.

Nienależnie pobrane świadczenie podlegające odliczeniu to kwota netto włącznie z wcześniej pobranym podatkiem. Kiedy zwrot jest spóźniony, to naliczone w jego wyniku odsetki nie podlegają odliczeniu. Samo odliczenie występuje natomiast w kwocie brutto (to znaczy powiększonej o pobrany podatek dochodowy).