1procent podatku dla OPP

Podatnicy rozliczający pity 2017 mają możliwość przekazania jednego procenta podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP).

Instytucja jednego procenta  została wprowadzona do polskiego systemu podatkowego z dniem 1 stycznia 2004 roku. Wtedy funkcjonowała ona na zasadzie ulgi podatkowej. W praktyce odbywało się to tak, że osoby fizyczne chcące wesprzeć finansowo organizację pożytku publicznego, same dokonywały wpłaty na rzecz wybranej organizacji. Następnie w rozliczeniu pit mogły zmniejszyć należny podatek o kwotę darowizny. Zasady te obowiązywały przy rozliczaniu pit za lata 2003 do 2006.

Od roku 2007 nastąpiły zmiany w sposobie przekazywania jednego procenta podatku organizacjom. Począwszy od rozliczeń pit za rok 2007 podatnicy nie musieli już przekazywać osobiście środków na rzecz organizacji pożytku publicznego, lecz  dokonywali tego naczelnicy urzędów skarbowych zgodnie z wnioskami podatników.

Na formularzach rozliczeń rocznych pit znajdują się odpowiednie rubryki, w których można złożyć wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). W rubrykach tych należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS) organizacji wybranej z wykazu prowadzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wysokości kwoty do przekazania na jej rzecz w ramach jednego procenta podatku. Kwota ta nie może przekroczyć 1% należnego podatku (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół) wynikającego:

  • z zeznania podatkowego złożonego w terminie ustawowym określonym dla jego złożenia albo
  • z korekty zeznania złożonego w terminie, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

1% nie można dzielić, aby obdarować więcej organizacji. Można przekazać w całości lub części, ale tylko jednej organizacji.

Jeden procent podatku dla OPP mogą przekazywać podatnicy, którzy rozliczają  należny podatek na zasadzie:

  • skali podatkowej (PIT-36, PIT-37),
  • 19% stawki podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36L),
  • 19% stawki podatku od dochodów z odpłatnego zbycia akcji lub innych papierów wartościowych, lub ze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, lub ze zbycia pochodnych instrumentów finansowych (PIT-38),
  • 19% stawki podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39),
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Podatnicy, którzy rozliczają pit online  przez portal podatkowy i program pit (pit 2015 online, pit 28 online, pit 36 online, pit 37 online, pit36L online, pit 38 online, pit 39 online) tak samo mają możliwość wnioskowania o przekazanie 1% dla OPP.

Warunkiem przekazania 1% naszego podatku dla OPP przez naczelnika urzędu skarbowego jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty do przekazania OPP nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu złożenia deklaracji.